Lokalizatora TrimTrac

Najlepsze zabezpieczenie GPS/GSM

Funkcjonalność lokalizatoraTrimTrac

Przeprowadzone analizy wykazały, żesamochody osobowe w dni robocze są przeciętnie używane przezdwie godziny.Najczęściej dojeżdża się do pracy, dokonuje zakupów i niewielkichrozjazdów. Przez resztę dnia samochód pozostaje wbezruchu.

Lokalizator TrimTrac zaprojektowano mając po części nawzględzie taki właśnie profil użytkowania samochodów.Celemzminimalizowania kosztów komunikacji oraz zmniejszenia poboru prąduTrimTrac sprawdzanieustannie, czy samochód jest w ruchu i generuje aktualne raportypozycji tylko wtedy, gdy samochód się porusza. Dlatego też TrimTrac nie wysyłapowtórnie raportu pozycji do aplikacji, jeżeli samochódnie zmieniłpołożenia w stosunku do pozycji ostatniej, chyba że aplikacja naserwerze wymaga inaczej.

W trakcie jazdy TrimTrac przesyła pozycjew odstępach czasu określanych przez aplikację.Domyślnie częstotliwość raportowania wynosi co 15 minut dla pojazdubędącego w ruchu, z czego wynika w przybliżeniu 10 komunikatów opozycji dziennie, przy założeniu średniego wykorzystania pojazdu przez2 godziny na dzień.

W konfiguracji domyślnej lokalizator TrimTracwylicza pozycję przed wysłaniem komunikatu i potemgdy samochód ruszyz miejsca. Tym niemniej w pewnych zastosowaniach przeciwkradzieżowychużytkownik możewymagać raczej natychmiastowego powiadomienia niż czekać nauaktualnioną pozycję.

W tych okolicznościach serwer aplikacjimoże poinstruować lokalizator, aby zgłosił ruch pojazdu bezzwłoczniei wyliczył nowąpozycję wkrótce po tym fakcie. Jest też zadaniem aplikacji rozróżniaćruch dozwolony odzabronionego.

Lokalizator TrimTrac umożliwia także aplikacjomwykonywanie innych często spotykanych w monitorowaniupojazdów funkcji,takich jak zapamiętywanie przejechanych tras, geo-fencing tzn.śledzenieobszarów dozwolonych/zabronionych, czy raportowanie przekraczaniadozwolonych prędkości.

Zapamiętywanie przejechanychtras. Użytkowanie lokalizatora TrimTrac przewiduje dwa rodzajezapamiętywania: waplikacji i w urządzeniu. W przypadku zapamiętywania w aplikacjiużytkownik przechowuje i uzyskuje dostęp do zarchiwizowanych raportów pozycji istatusu bezpośrednio z serweraaplikacji.

W przypadku zapamiętywania w urządzeniu, TrimTracwylicza pozycje i usiłuje wysyłać te informacje z określoną częstotliwością. W pewnychokolicznościach wysyłanie tych komunikatów może okazać sięniemożliwe. WówczasTrimTrac zapamiętuje log 128 ostatnich raportów w stosie i na żądanieze strony aplikacjimoże wysłać te zachowane raporty z chwilą, gdy pokrycie sieci zostanieprzywrócone.

Geo-Fencing

Funkcjata pozwala użytkownikowi ustanowić na poziomie aplikacji obszarygeograficzne wktórych pojazdowi wolno, lub odwrotnie, nie wolno się znaleźć).Aplikacja porównuje podaną przez TrimTrac pozycję z wyznaczonym obszarem ijeśli zajdzie sytuacja konfliktowa generujekomunikat.

Monitorowanie przekroczenia prędkości. Komunikaty generowaneprzez TrimTrac zawierają informacje o aktualnej prędkości. Zchwilą, gdy prędkość przekroczy wartość progową określoną przezużytkownika aplikacja może natychmiast zażądać dodatkowego wyliczeniapozycji dla potwierdzenia tej prędkości i z chwilą jej zweryfikowania2) wysłaćzawiadomienie o przekroczeniu dozwolonej prędkości do użytkownika.

Aplikacja czynna na serwerze determinuje czas i sposób, wjaki aktualna informacja o pozycji i statusie) jest prezentowana użytkownikowikońcowemu. W takiej architekturze systemu lokalizatorowi TrimTracprzypada rolaprogramowalnego sensora wyliczającego i raportującego pozycje, ruch istatus. TrimTrac działa zgodnie z parametrami swojej konfiguracji domyślneji/lub zmodyfikowanymi przez aplikację. Do zadań aplikacji należy określenieczęstotliwości z jaką lokalizator relacjonuje aktualne pozycje.Aplikacja może teżkomunikować się z lokalizatorem i w sposób dynamiczny zmieniać tenparametr .

Dlaprzykładu aplikacja może skonfigurować "tryb normalny" lokalizatoraTrimTrack tak, aby raportował pozycję co 15 minut, o ile jest on w ruchu. Jeśli lokalizatornie porusza się nie ma potrzeby nieustannego powtarzania pozycji. Jeśli woląużytkownika jest, aby pojazd pozostawał w bezruchu może on polecićaplikacji, aby ta"zazbroiła" TrimTrack'a, tak aby poruszenie pojazdu spowodowałobezzwłoczne wysłanie komunikatu o ruchu do aplikacji. Aplikacja może powiadomićwłaściciela pojazdu i zwiększyć częstotliwość raportowania wymagającewentualnie,aby właściciel potwierdził, czy ruch jestuprawniony.

Inne scenariusze przewidywać mogą raportowanie pozycji tylkoprzez odpytywanie (polling). Wodpowiedzi aplikacja może zrelacjonować ostatnią odnotowaną pozycjępojazdu, a następnie podawać jej uaktualnienia, o ile pojazd będzie w ruchu. Istotnejest, że to aplikacja, a nie lokalizator decyduje o trybiepolling. Jeślizachodzi potrzeba zwiększenia częstotliwości raportów, aplikacja możewymóc ją na lokalizatorze z chwilą, gdy ponownie skontaktuje się on zaplikacją.

Powyższy dokument jest jedynie ogólnym opisem. Głębszezrozumienie zasad funkcjonowania, a szczególnie programowania lokalizatora TrimTracwymaga lektury Not Aplikacyjnych idokumentacji.

Dodano 2007-08-25 09:05
W cenie zakupu wliczone jest pełne wsparcie techniczne w konfiguracji i uruchomieniu urządzenia.

Kontakt

Telefon kontaktowy: 0 602 244 526

Transport i płatność - szczegóły

Opcje transportu

Przesyłka kurierska

Formy płatności

Wpłata na konto bankowe (płatność z góry)
Koszt wysyłki: 30,00 zł

Karpow | Szybko i niezawodnie